ارائه یک مدل ترکیبی برای شناسایی و تحلیل الگوهای معنی‌دار در نمودارهای کنترل فرآیند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

شناسایی صحیح و طبقه‌بندی دقیق الگوهای معنی‌دار در نمودارهای کنترل فرآیند آماری از نظر آنکه رفتارهای غیرطبیعی را تداعی می‌کنند بسیار بااهمیت است. تشخیص و استخراج الگوهای غیرطبیعی، حساسیت نمودارهای کنترلی را در شناسایی وضعیت‌های خارج از کنترل افزایش می‌دهد. در سال‌های اخیر به دلیل توانمندی‌های‌ شبکه‌های عصبی مصنوعی، از آن‌ها برای شناسایی الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترلی شوهارت استفاده شده است. اغلب این پژوهش‌ها، بویژه هنگامی‌که حساسیت فرآیند نسبت به رخداد الگوهای غیرطبیعی بالا باشد، دچار خطای طبقه‌بندی نادرست الگوها می‌شوند. در این پژوهش، مدل ترکیبی مبتنی بر شبکه‌های LVQ و MLP و همچنین خط برازش نمونه‌ها برای شناسایی و تجزیه‌وتحلیل الگوهای غیرطبیعی پایه در نمودارهای کنترل فرآیند ارائه شده است. این مدل پیشنهادی، علاوه بر اینکه در سطوح مختلف حساسیت، خطای طبقه‌بندی نادرست الگوها را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد، رخداد همزمان الگوهای پایه را شناسایی و پارامترهای متناظر را برآورد می‌کند. در نهایت با بکارگیری نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده، کارآمدی و اثربخشی مدل نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Hybrid Model for Recognition and Analysis of Significant Patterns in Process Control Charts

نویسندگان [English]

  • Ahmad Koochakzadeh 1
  • Seyyed Ali Lessany 2
  • Seyyed Mohammd Taghi Fatemi Ghomi 3
1 Qom Branch, Islamic Azad University
2 Njafabad Branch, Islamic Azad University
3 Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Correct recognition and precise classification of significant patterns in statistical process control charts is unavoidable. Because these unnatural patterns associate out of control conditions. In fact, extraction of unnatural patterns increases the sensitivity of control charts in identification of out of control states. In recent years, because of the abilities of artificial neural networks in patterns recognition, these networks have been used to discriminate unnatural patterns in Shewart control charts. In most of such studies, the misclassification error of patterns is remarkable, especially when the desired sensitivity of process is at high value. This paper proposes a hybrid model for the recognition and analysis of the basic patterns in process control charts using LVQ and MLP networks along with examining the fitted line of sample points. In the proposed model not only the misclassification error at different levels of sensitivity decreases considerably, but when basic patterns occur concurrently, the possibility of recognition of patterns and assessment of their corresponding parameters will be provided too. The efficiency and effectiveness of the model have been tested by simulated samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Significant patterns
  • Statistical process control
  • Fitted line of samples
  • LVQ network
  • MLP network
 [1] Montgomery, D.C. )2001(. Introduction to Statistical Quality Control, Fourth edition, Wiley Publishing Company, New York.
[2] Yang, J.H., Yang, M.Sh. (2005). A control chart pattern recognition system using a statistical correlation coefficient method, Computers & Industrial Engineering, 48(2): 205–221.
[3] Lin, S.Y., Ruey, Guh, S., Shiue, Y.R. (2011). Effective recognition of control chart patterns in autocorrelated data using a support vector machine based approach, Computers & Industrial Engineering, 61(4): 1123–1134.
[4] Kabiri Naeini M., Owlia M.S., Fallahnezhad M.S. (2012). A bayesian approach for recognition of control chart patterns, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 23(3): 223-230.
[5] Kabiri Naeini, M., Owlia, M.S., Fallahnezhad, M.S. (2015). A new statistical approach for recognizing and classifying patterns of control charts, International Journal of Engineering, 28(7):4040-4048.
[6] Pham, D.T., Oztemel, E. (1994). Control chart pattern recognition using learning vector quantization networks, International Journal of Production Research, 32(3): 721-729.
[7] Cheng, C.S. (1995). A multi-layer neural network model for detecting changes in the process mean, Computers & Industrial Engineering, 28(1): 51-61.
[8] Cheng C. S. (1997). A neural network approach for the analysis of control chart patterns, International Journal of Production Research, 35(3):667-697.
[9] Hwarng, H. B. (1995). Proper and effective training of a pattern recognizer for cyclic data, IIE Transactions, 27(6):746-756.
[10] Chang, S.A., Aw, C. (1996). A neural fuzzy control chart for detecting and classifying process mean shifts, International Journal of Production Research, 34(8):2265-2278.
[11] Anagun, A.S., (1998). A neural network applied to pattern recognition in statistical process control, Computers & Industrial Engineering, 35(1–2):185-188.
[12] Ruey Guh, S., Hsieh, Y.C. (1999). A neural network based model for abnormal pattern recognition of control charts, Computers & Industrial Engineering, 36(1), PP. 97-108.
[13] Ruey Guh, S., Zorriassatine, F., Tannock J.D.T., O’Brien, C. (1999). On line control chart pattern detection and discrimination _ a neural network approach, Artificial Intelligence in Engineering, 13(4): 413-425.
[14] Ruey Guh, S., Tannock, J.D.T. (1999). Recognition of control chart concurrent patterns using a neural network approach, International Journal of Production Research, 37(8):1743-1765.
[15] Ruey Guh, S. (2004). Optimizing feed forward neural networks for control chart pattern recognition through genetic algorithms, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 18(2):75-99.
[16] Ruey Guh, S. (2005). A hybrid learning-based model for on line detection and analysis of control chart patterns, Computers & Industrial Engineering, 49(1): 35-62.
[17] Ruey Guh, S. (2010). Simultaneous process mean and variance monitoring using artificial neural network, Computers & Industrial Engineering, 58(4): 739–753.
[18] Chiu, C., Chen, M., Lee, K. (2001). Shifts recognition in correlated process data using a neural network, International Journal of Systems Science, 32(2):137-143.
[19] Pham, D. T., Sagiroglu, S. (2001). Training multilayered perceptron for pattern recognition: a comparative study of four training algorithms, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 41(3): 419-430.
[20] Chen, Z., Lu, S., Lam, S. (2007). A hybrid system for SPC concurrent pattern recognition, Advanced Engineering Informatics, 21(3): 303–310.
[21] Fatemi Ghomi S. M. T., Lesany S. A., Koockakzadeh, A. (2011). Recognition of unnatural patterns in process control charts through combining two types of neural network, Applied Soft Computing, 11(8): 5444 – 5456.
[22] Ebrahimzadeh, A., Addeh, J., Rahmani, Z. (2012). Control chart pattern recognition using K-MICA clustering and neural networks, ISA transactions, 51(1):111-119.
[23] Yang, W., Yu G., Liao, W. (2013). A hybrid learning-based model for simultaneous monitoring of process mean and variance, Quality and Reliability Engineering International, 31(3): 445–463.
[24] Cheng, C. S., Huang, K. K., Chen, P. W. (2015). Recognition of control chart patterns using a neural network-based pattern recognizer with features extracted from correlation analysis, Pattern Analysis and Applications, 18(1): 75-86.
[25] Freund, J. E. (1992). Mathematical Statistics, Fifth edition, Prentice-Hall publisher, New Jersey, USA.
[26] Grant, E.G., Leavenworth, R.S. (1996). Statistical Quality Control, seventh edition, McGraw Hill Book Company, New York.
[27] Hagan, M. T., Demuth, H., Beale, M. (1996). Neural Network Design, PWS Publishing Company, Boston, USA.