نویسنده = قیدرخلجانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. چابکی در زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن رفتار مشتریان استراتژیک

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-47

10.22084/ier.2018.12640.1574

محمد کاویانی چراتی؛ سید حسن قدسی پور؛ جعفر قیدرخلجانی