نویسنده = اسمعیل‌نژاد، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید در حالت چند محصولی با در نظر گرفتن دوباره‌کاری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-121

بهمن اسمعیل‌نژاد؛ سلمان آقابابائی؛ پرویز فتاحی؛ وحید خداکرمی؛ هدی مرادی پور