نویسنده = عیدی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. ارائه یک الگوریتم حل دقیق برای مسأله جایابیp هاب میانه با تخصیصی r-تایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-71

علیرضا عیدی؛ خالد برزگر