نویسنده = پورمحمد ضیا، نادیا
تعداد مقالات: 1
1. مدل اندازه سفارش اقتصادی با پرداخت معوقه جزئی و وابسته به حجم سفارش برای محصولات زوال پذیر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-91

نادیا پورمحمد ضیا؛ عطا الله طالعی زاده