نویسنده = کوچک زاده، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل ترکیبی برای شناسایی و تحلیل الگوهای معنی‌دار در نمودارهای کنترل فرآیند

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-189

احمد کوچک زاده؛ سید علی لسانی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی