نویسنده = حسینی مطلق، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از جستجوی همسایگی انطباقی برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه سبز با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره زمانی سخت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-165

ستاره مجیدی؛ سید مهدی حسینی مطلق؛ سعید یعقوبی؛ عباس جوکار