نویسنده = برادران کاظم زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. یک مدل برنامه‏ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی برای بازپرسازی سفارشات و الگوریتم ابتکاری جهت حل آن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-75

رضا برادران کاظم زاده؛ زهره کاهه؛ الیپس مسیحی