نویسنده = شهانقی، کامران
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل داده محور برای تخمین عمر مفید باقیمانده با استفاده از ترکیب داده‌های حسگرهای توربوفن

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 395-411

10.22084/ier.2020.20244.1903

سید محمد سید حسینی؛ محمد بهارشاهی؛ کامران شهانقی