نویسنده = پاشاآبگرمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-83

محمدعلی شفیعا؛ سهراب عبدالله زاده؛ حسین پاشاآبگرمی