نویسنده = فتحی پور، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. مساله برنامه ریزی انرژی پایدار مبتنی بر رویکرد تصادفی p-استوار

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-11

10.22084/ier.2019.17808.1809

فریبا فتحی پور؛ محمد سعیدی مهرآباد؛ حامد شکوری گنجوی