نویسنده = حسنی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارایه یک رویکرد ابتکاری نوین برای ساده سازی گراف اولیه مسأله بیشینه جریان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-119

وحید خداکرمی؛ وحید حاجی پور؛ محمدرضا حسنی