نویسنده = امین ناصری، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-279

10.22084/ier.2017.9473.1446

سعید طسوجی حسن پور؛ محمد رضا امین ناصری؛ ابوالفضل آدرسی