تعداد مقالات: 139
77. ارائه یک الگوریتم حل دقیق برای مسأله جایابیp هاب میانه با تخصیصی r-تایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-71

علیرضا عیدی؛ خالد برزگر


78. یک مدل برنامه‏ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی برای بازپرسازی سفارشات و الگوریتم ابتکاری جهت حل آن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-75

رضا برادران کاظم زاده؛ زهره کاهه؛ الیپس مسیحی


84. استفاده از روش تجزیه بندرز برای حل مسأله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی دو سطحی با تقاضای تصادفی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-165

رضا توکلی‌مقدم؛ زهرا افشاری نیا؛ یوسف قلی پور کنعانی


85. ارائه ی یک مدل موجودی برای خرابی غیر آنی کالا در یک زنجیره تامین دوسطحی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-179

10.22084/ier.2017.1711

جواد رضائیان؛ مقدسه اکبرپور؛ حدیثه اکبرپور


86. ارائه یک مدل ترکیبی برای شناسایی و تحلیل الگوهای معنی‌دار در نمودارهای کنترل فرآیند

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-189

احمد کوچک زاده؛ سید علی لسانی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی


89. حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-279

10.22084/ier.2017.9473.1446

سعید طسوجی حسن پور؛ محمد رضا امین ناصری؛ ابوالفضل آدرسی


91. بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-83

محمدعلی شفیعا؛ سهراب عبدالله زاده؛ حسین پاشاآبگرمی


93. مدل اندازه سفارش اقتصادی با پرداخت معوقه جزئی و وابسته به حجم سفارش برای محصولات زوال پذیر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-91

نادیا پورمحمد ضیا؛ عطا الله طالعی زاده


98. ارائه مدل زمانبندی یکپارچه بارگیری و توزیع فرآورده های نفتی پر مصرف از انبارهای نفت چندگانه در موقعیتهای مختلف جغرافیایی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-117

10.22084/ier.2018.15529.1718

وحید عبداله زاده؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید محمد حاجی مولانا؛ سید حسام الدین ذگردی


99. یک الگوریتم ژنتیک برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع با در نظر گرفتن مسیریابی در زنجیره تامین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 167-181

مهدی خدابنده؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی راستی-برزکی