تعداد مقالات: 139
26. توسعه روش آزادسازی لاگرانژین برای حل مسأله زمانبندی در محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-131

ابراهیم اسدی گنگرج؛ نسیم نهاوندی


31. مدل کنترل موجودی با طول دوره بازپرسازی تصادفی و پرداخت معوقه برای کالاهای فسادپذیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-25

عطا الله طالعی زاده؛ علی صالحی


34. اندازه‌گیری اثر شلاق چرمی در یک زنجیره تأمین خطی سه‌سطحی با استفاده از روش میانگین متحرک برای برآورد تقاضا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-37

حسین خسروشاهی؛ سید محمد معطرحسینی؛ محمدرضا مرجانی


37. چابکی در زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن رفتار مشتریان استراتژیک

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-47

10.22084/ier.2018.12640.1574

محمد کاویانی چراتی؛ سید حسن قدسی پور؛ جعفر قیدرخلجانی


39. بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید در حالت چند محصولی با در نظر گرفتن دوباره‌کاری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-121

بهمن اسمعیل‌نژاد؛ سلمان آقابابائی؛ پرویز فتاحی؛ وحید خداکرمی؛ هدی مرادی پور


40. هماهنگ سازی سیاست های سفارش دهی و تولید در مدل روزنامه فروش دوسطحی تحت قرارداد انعطاف مقداری

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-131

10.22084/ier.2017.1698

حمیدرضا ابراهیمی نسب؛ جعفر حیدری؛ عطاالله طالعی زاده


45. ارائه ی نمودار کنترل مبتنی بر مدل رگرسیون ریج در حضور هم‌خطی چندگانه

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 241-253

10.22084/ier.2020.17875.1811

شروین اسدزاده؛ ولی اله مهدوی


48. طراحی یک مدل یکپارچه استوار دو‌هدفه زنجیره تأمین و آرایش سلولی مجازی پویا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-45

محمد مهدی پایدار؛ محمد سعیدی مهرآباد