موضوعات = الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم‌های تولید
تعداد مقالات: 15
4. بهینه سازی دو هدفه برای مسئله‏ ی مکان‏یابی - مسیریابی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و هزینه فازی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-145

10.22084/ier.2017.1699

نجمه بهرام پور؛ رضا توکلی مقدم؛ ناصر شهسواری پور


6. ارایه الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه جهت بهینه ‏سازی مسئله ی برنامه‏ ریزی تولید ادغامی پایا

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22084/ier.2016.1565

امیرسامان خیرخواه؛ آرش نوبری؛ وحید حاجی پور


7. زمانبندی مجدد زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-205

محمد علی بهشتی نیا؛ عیسی اکبری


8. مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با محدودیت‌های بارگیری دوبعدی: مدل‌سازی و حل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-59

محمد سعید صباغ؛ مهدی علینقیان؛ کمیل زمانلو


9. ارایه یک رویکرد ابتکاری نوین برای ساده سازی گراف اولیه مسأله بیشینه جریان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-119

وحید خداکرمی؛ وحید حاجی پور؛ محمدرضا حسنی


12. یک مدل برنامه‏ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی برای بازپرسازی سفارشات و الگوریتم ابتکاری جهت حل آن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-75

رضا برادران کاظم زاده؛ زهره کاهه؛ الیپس مسیحی