نویسنده = محسن شیخ سجادیه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ‌شبکه زنجیره‌تأمین معکوس چند رده‌ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-197

10.22084/ier.2020.21271.1952

عرفان شفیعی رودباری؛ سید محمدتقی فاطمی قمی؛ محسن شیخ سجادیه