نویسنده = محمدباقر فخرزاد
تعداد مقالات: 4
2. طراحی شبکه زنجیره‌تأمین حلقه- بسته سبز با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مراکز تأمین تحت شرایط عدم‌قطعیت

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-197

10.22084/ier.2019.15750.1734

محمدباقر فخرزاد؛ پریسا طالب زاده؛ فریبا گودرزیان