نویسنده = سید محمد تقی فاطمی قمی
تعداد مقالات: 4
2. ارائه یک مدل ترکیبی برای شناسایی و تحلیل الگوهای معنی‌دار در نمودارهای کنترل فرآیند

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-189

احمد کوچک زاده؛ سید علی لسانی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی