نویسنده = سید محمدتقی فاطمی قمی
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌سازی ‌شبکه زنجیره‌تأمین معکوس چند رده‌ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-197

10.22084/ier.2020.21271.1952

عرفان شفیعی رودباری؛ سید محمدتقی فاطمی قمی؛ محسن شیخ سجادیه


3. ارائه یک مدل ترکیبی برای شناسایی و تحلیل الگوهای معنی‌دار در نمودارهای کنترل فرآیند

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-189

احمد کوچک زاده؛ سید علی لسانی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی